В количката имате 0 артикула на стойност 0.00 RUBпреглед и поръчка
Нямате продукти, добавени в пазарската Ви количка

Метален или пластмасов вентил? Кой е по-добър?

За голяма част от хората сравняването на метал с пластмаса е най-малкото неуместно. Когато се каже пластмасов детайл често се прави асоциация с крехък, чуплив, некачествен. В тази статия ще се опитам да Ви убедя, че не винаги това е така. От многобройните си контакти в годините с клиенти и колеги се убедих, че пазарът е отрицателно настроен към пластмасовите електромагнитни вентили, когато става въпрос за сравнение с техните събратя – металните. Тъй като сигурно има причина за това и тъй като нашата фирма полага големи усилия в това да произвежда и налага на пазара електромагнитни вентили произведени от пластмаса, желанието ми е, когато прочетете тази статия, да сте разбрали, че възможността да се замести метален вентил с пластмасов не винаги е невъзможно. Да сте разбрали също и че преднамереността и непознаването на материята, често може да Ви „бърка“ в джоба. И когато надявам се Ви убедя в това ще очаквам да ни потърсите за съвет. В статията за сравнение с ПЛАСТМАСАТА ще използваме МЕСИНГАкато материал, тъй като той е най-популярен за производство на електромагнитни вентили. В годините той се е наложил заради неговата лесна обработка и универсалност. Подходящ е за водопроводни системи, отопление и газопроводи. Опитът от използването на месингови вентили показва, че тяхната безупречна употреба във водопроводните и отоплителни системи трае над 50 години. Разбира се както и с други продукти месинговите вентили също имат някой ограничения по отношение на приложението им. Те не понасят много кисели или основни води, много меки или много твърди също. В зависимост от твърдостта на водата при някои месингови вентили се получава защитен слой от варовик след няколко месеца.

В началото нека направя три уточнения. Първото е, че от написаното по-долу ще стане ясно, че пластмасите могат да бъдат много и различни видове и затова от тук нататък в статията ще сравняваме само материалите, които се използват от фирма ЗИТА в нейното производство.

Второто е, че когато в статията пиша месингов или пластмасов вентил се има впредвид, че корпусът и капакът на вентила са изработени от един от двата материала, а не че всичко във вентила е изработено от месинг или пластмаса. Има детайли, които без значение от вида на тялото задължително се изработват от специални неръждаеми стомани, месинг, мед и т.н.

И трето: С цел статията да не доскучава, тъй като имам огромното желание да стигнете до края от тук нататък маркираните текстове и таблици може да ги пропускате. Там ще „разтягам локуми“ с множество специализирана терминология, ще говоря за формули и числа, които със сигурност биха отегчили повечето хора. Те ще бъдат за хората желаещи допълнителна техническа информация.

Пластмасата е материалът, който в последните години претърпя най-голямо развитие и усъвършенстване. По-доброто му познаване ще помогне в правилния избор за конкретния случай. Като важно уточнение може да се направи, че цените на цветните метали в последните години значително се покачиха и това явно ще е тенденция, която ще продължава.

Именно поради тази причина в последните години с развитието на модерните технологии и с цел до голяма степен заместване на цветните метали(а и не само на тях), широко приложение зае използването на пластмаси в машиностроенето, приборостроенето, електрониката, битовата техника и др. Създадоха се модифицирани полимери с много добри технически показатели, които дори в голяма степен превъзхождат металите. Както в почти всички отрасли на производство съществуват производители и производители, материали с ниско качество на ниска цена; материали от среден клас качество на приемлива цена и материали от висок клас.

В следващите редове пластмасата, като название ще заменим с технически полимер за да не се правят излишни асоциации.

Материалът, който използваме за производството на електромагнитните вентили е от органичен (хетероверижен, при който основната верига е изградена освен от въглерод и от азот) синтетичен(чрез химичен синтез) полимер.За избягване на стареенето, което е характерно при съхраняване или експлоатация на изделия от полимер се прибавя ниско молекулни добавка, чрез която се прекъсва или забавя протичането на споменатите процеси. В процеса на изработка се спазват редица технологични изисквания с цел намаляване на вътрешните напрежения и получаване на равномерна структура, като се подлагат на допълнителна термообработка.

Предимства и недостатъци на двата материала

И месингът и техническият полимер, като материали за производство на електромагнитни вентили притежават определени предимства и недостатъци, което ги прави подходящи за употреба при едни или други условия. В зависимост от конкретните условия на приложение, качествата на всеки вид материал трябва да бъде разглеждан поотделно и на базата на комплексна оценка, да се предпочете едни или друг вид. По долу ще направим опит да разгледаме и оценим качествата на двата типа, което да позволи при конкретни ситуации на приложение да се направи спомената по-горе комплексна оценка.

-       Устойчивост и продължителност на употреба

Устойчивост е явление, което се дефинира като взаимодействие между един материал и обкръжаващата го среда, в резултат на което се предизвикват промени в материала, които могат да доведат до неустойчивост на отделни компоненти или на цялата система. Това взаимодействие може да бъде електрохимическо, химическо и физическо.

Вентилите от технически полимер са устойчиви на електрокорозия и корозия, дължаща се на агресивност на водата. При тях не се създават условия за задържане на отложения вследствие нестабилност на водата. Те са също така устойчиви и на органични и неорганични киселини в широк диапазон от концентрации. Явлението “корозия” в неговото по-широко разбиране се проявява при полимерни тръби под формата на:

-       остаряване под действие на температурата;

-       дифузия на въглеводороди.

По тази причина вентилите от технически полимер не са подходящи при открито полагане.

-       Физико Механични свойства

Основни физико механични

свойства на използвания полимер

Показател

Плътност, kg/m3

1140

Температура на стапяне, °C

218

Температура на размекване, °C

200

Водопоглъщаемост при насищане, %

10,0

Якост на опън, МРа

80

Якост на огъване, МРа

130

Относително удължение, %

80

Топлоустойчивост по Вика, °C

100

Тангенс от ъгъла на диелектр. загуби

0,04

Предимства в полза на полимера:

 - Значително по-ниска плътност от металите (средно седем пъти по-малка от плътността на месинга).

 - Така наречената относителната якост (качествен номер), т.е. отношението между допустимата якост на опън на материала и неговата плътност (малката маса за една конструкция е често от първостепенно значение и във всички случаи е желателна).

 

Тяло - месинг

Тяло - технически полимер

1

Плътност, kg/m3

8500

1140

2

Якост на опън 105 Ра

240

400

- Якостни показатели. По якост на опън техническият полимер превъзхожда месинга.

- Диелектрични свойства. Техническият полимер притежава високо повърхностно електрическо съпротивление.

- Топло физични свойства. Техническият полимер притежава много ниска топлопроводност 0,2 – 0,6 kcal/mh0C, която в много случаи е голямо предимство

-       Химическа устойчивост

В следващата таблица сравняваме химическата устойчивост на двата материала:

 

Магнит вентил корпус - МЕСИНГ

Магнит вентил корпус - ПОЛИМЕР

1

Азотна киселина

неустойчив

неустойчив

2

Сярна киселина (концентрация до 5%)

устойчив при 20оС - 0,03 до 0,04 мм/год.

неустойчив

3

Сярна киселина (концентрация 10 - 60%)

относително устойчив при 20оС - 0,02 до 0,12 мм/год.

относително устойчив при 20оС (с увеличение на концентрацията намалява устойчивостта)

4

Сярна киселина (концентрация над 70%)

неустойчив

неустойчив

5

Сярна киселина (олеум)SО3 до 20%

неустойчив

неустойчив

6

Серниста киселина Н2SО3(концентрация над 86%)

относително устойчив при 20оС < 0,1 мм/год.

неустойчив

7

Солна киселина

неустойчив

неустойчив

8

Фосфорна киселина(концентрация 10 - 90%)

относително устойчив при 20оС - 0,01 до 0,05 мм/год.

неустойчив

9

Циановодородна киселинаHCN

относително устойчив на всички концентрации при 20оС до кипене < 0,1 мм/год.

устойчив на всички концентрации при 20-60оС

10

Алуминиев сулфатAl2(SO4)3(концентрация до 26%)

неустойчив

устойчив при 20-60оС

11

Алуминиев хлорид Al Cl3(концентрация до 31,4%)

неустойчив

устойчив при 20-60оС

12

Амониев нитрат NH4NO3(концентрация до 64%)

неустойчив

устойчив при 20-60оС

13

Амониев сулфат (NH4)2 SO4(концентрация до 43%)

неустойчив

устойчив при 20-60оС

14

Амониев хлорид  NH4Cl(концентрация до 27%)

относително устойчив при 20оС - 0,06 мм/год.

устойчив при 20-120оС

15

Амониев хидроокис      NH4 ОН(до 26 - 30%)

неустойчив

устойчив при 20-60оС

16

Калиев хидроокис

КОН (концентрация до 53%)

относително устойчив         20 - 100оС от < 0,01 до > 10 мм/год.

устойчив при 20-60оС

17

Калциев хидроокис  Ca(OH)2(концентрация до 0,16%)

относително устойчив 20 - 100оС от < 0,01 до 0,5 мм/год.

устойчив при 20оС

18

Натриев сулфат  Na2SO4 (концентрация до 19,4%)

относително устойчив при 20оС - 0,0014(в 10% р-р) мм/год.

устойчив при 20-60оС

19

Натриев хлорид NaCl (концентрация до 26,4%)

относително устойчив        при 20оС - <0,005 мм/год. при 100оС - 0,001 мм год. при кипене - 0,045 до 0,081 мм/год.

устойчив при 20-80оС

20

        Натриев хидроокис              NaOH (концентрация до 52%)

относително устойчив при 20оС - 0,005 до 0,14 мм/год. при 50оС ~ 0,4 мм/год.

устойчив при 20-60оС

Техническият полимер притежава по-добра химическа устойчивост, което го прави ценен за химическото машиностроене. По-устойчив на агресивни среди в зависимост от тяхната концентрация, агрегатно състояние и температура на действие.

Коефициент на триене и устойчивост на абразивно износване

Съществуват различни формули за пресмятане на коефициента на триене, като много често липсват данни за еквивалента грапавост, които трябва да се използват при конкретните пресмятания. Повечето формули са получени въз основа на експериментални изследвания и представляват емпирични зависимости. Накратко, чрез формулата на Колбрук-Уайт може да се определи коефициента на триене на турбулентния поток. Формулата обикновено се използва за създаване на диаграми, чрез които може да бъде отчетен коефициентът на триене. В случая коефициентът грапавост (Ks) се характеризира от вътрешната повърхност на тялото на вентила. Той не зависи пряко от размера на вентила, а от неговия тип и конструктивен материал, за различните видове материали на корпуса има следните стойности:

- за корпус от месинг Ks = 0,1mm

- за корпус от технически полимер Ks ≈ 0,015mm

Вижда се, че техническия полимер има по-нисък коефициент на грапавина, а следователно и по-добри хидравлични характеристики. Точните разчети показват, че стойности на коефициента на грапавина в диапазона Кs = 0,01 до 0,03 mm не оказват практическо влияние върху проводимостта и загубите на напор, докато при стойност Кs = 0,1 mm, влиянието е вече от порядъка на около 15%.

Това означава, че при избора вида материал на корпуса на вентила и неговата техникоикономическа обосновка, има смисъл от отчитане и на хидравличните характеристики, когато става въпрос за избор между месингов или пластмасов вентил.

Устойчивостта на абразивно действие е важна характеристика, която оказва влияние върху продължителността на живот на електромагнитните вентили и запазване за по-дълго време в периода на експлоатация на първоначалните им хидравлични характеристики. Резултати от проведени изпитвания за устойчивост срещу изтриване проведени в редица научноизследователски и технологични лаборатории показват, че най-добри характеристики срещу износване имат стъклопластовите, полипропиленовите и полиамидни тръби. Резултатите също така показват, че най-неустойчиви на изтриване са тръбите от ковък чугун с циментово покритие и медни тръби. Вероятно издръжливостта и на корпус произведен от месинг е от същия порядък, както при медните тръбите, тъй като месингът е сплав на медта.

-       Влияние на вида на вентилите върху стойността на повишаване на напора при хидравличен удар

Известно е, че хидравличният удар е явление, при което настъпва рязка промяна на напора в гравитачни или напорни тръбопроводи вследствие на внезапна промяна на скоростта на потока. Обикновено причина за появата на хидравлични удари е рязкото спиране и пускане на помпите, спиране на електрическия ток или бързо затваряне и отваряне на електромагнитните вентили или спирателни кранове.

Ще обясня накратко какво представлява хидравличният удар.

Когато при движение на течност в тръбопровод се измени рязко скоростта на потока (затвори се или рязко се намали сечението, включи се помпа и други) в тръбопровода възниква хидравличен удар. Той е свързан с рязко нарастване на налягането в областта на затваряне, което в някои случаи може да доведе до разрушаване на съоръженията.

Хидравличният удар може да нанесе сериозни поражения на хидравличните съоръжения. Съществуват много методи и средства за предотвратяване на вредните последици от това явления.

Нека си представим съд с течност и изтичане на течността от съда по тръбопровод със определена скорост. Някъде по тръбопровода се намира електромагнитен вентил, чрез който се затваря тръбопровода.

Първа фаза - В момента на затваряне на тръбопровода течността, намираща се непосредствено до електромагнитния вентил, прекратява своето движение. Започва уплътняване на масата на течността в това сечение, което води до намаляване на скоростта и прекратяване на движението на съседните слоеве течност. В резултат на това се повишава налягането на течността, което предизвиква разширение на тръбопровода (в зависимост от здравината на стените на тръбопровода). Вследствие на това, в тази област на тръбопровода постъпва допълнителна течност.

Грaницата на повишено налягане започва да се премества към съда с течност, защото течението от съда по тръбопровода продължава. След известно време, областта с повишено налягане достига до началното сечение на тръбопровода, т.е до съда. Ако резервоарът е с голям обем, нивото на течността не се изменя много и може да се смята, че налягането в съда остава постоянно.

При достигане на вълната на повишено налягане до съда ще започне изтичане на течност от тръбопровода в съда, тъй като в тръбопровода има по-високо налягане отколкото в съда. Тогава започва втора фаза на процеса.

Втората фаза започва с понижаване на налягането в тръбопровода, вследствие на изтичане на течност от тръбопровода към съда. Тази вълна на понижено налягане се придвижва от началото на тръбопровода към задвижващия механизъм. При достигане на вълната на разреждане края на тръбопровода, изтичането на течност към съда продължава под действие на инерцията на флуидните частици. Това води до понижаване на налягането под налягането в съда. Понижаването на налягането се придвижва от края на тръбопровода към съда.

Третата фаза завършва, когато пониженото налягане достигне до началото на тръбопровода. Тогава се създават условия за изтичане от съда към тръбопровода. Започва течение на течността при условия подобни на условията в началото на процеса (първата фаза). Така се получава един колебателен процес, който постепенно затихва поради хидравличното съпротивление на течността.

Стойността на ударната вълна зависи от геометричните и механичните характеристики на тръбопровода (включително и неговата арматура) и свойствата на течността.

Без да се спираме подробно на въпроса, ще отбележим, че стойността на ударната вълна за метални водопроводи е от порядъка на 1000¸1200 m/s, а за пластмасови тръби от порядъка на 400¸600 m/s. Това означава, че при равни други условия, повишаването на напора при електромагнитен вентил произведен от полимер при наличие на хидравличен удар ще бъде средно около два пъти по-малък в сравнение с електромагнитен вентил произведен от месинг, а това намалява вероятността от аварии, предполага по-лесна и ефективна защита и т.н.

-       Аварийност при различните видове вентили на база вътрешно фирмени изпитвания.

В нашата фирма при лабораторни условия на стенд за изпитване на цикличност бяха поставени два електромагнитни вентила. Единият с корпус от технически полимер с присъединителни размери 1 цол, нормално затворен тип, индиректен (диафрагмен), с условен диаметър 25 милиметра, другият с корпус от месинг също с присъединителни размери 1 цол, нормално затворен тип, индиректен (диафрагмен), с условен диаметър 25 милиметра. Те работиха при едни и същи условия ( диференциално налягане в системата 1 бар, вътрешен диаметър на тръбопровода Ø 24 милиметра, протичащ в системата флуид – вода с температура между +14 до +16 0С, температура на околната среда между +10 до +220С, подаващо напрежение на електромагнита – 220 волта/50 херца) в продължение на 4 месеца при непрекъснато натоварване с продължителност на цикъла 10 секунди (един цикъл се състои от 5 секунден непрекъснат електрически сигнал, при който вентилът е отворен и през него протича вода, след което за 5 секунди сигналът се преустановява и вентилът е затворен). След направата на 1 000 000 цикъла вентилите бяха спрени, демонтирани от стенда и разглобени.

Резултати от изследването: И двата електромагнитни вентила работят по един и същ безавариен начин. След визуален оглед се установява, че няма разлика в износването на работните повърхности на вътрешните детайли.   

И в заключение може да се каже, че изборът на вида материал на електромагнитни вентили трябва да се прави на базата на комплексна оценка на техните качества в зависимост от конкретните условия на приложение със задължителна технико-икономическа обосновка. Ако нямате възможност при Вас да бъде направена такава, не се колебайте да ни потърсите. Бъдете сигурни, че нашето предложението ще бъде съобразено с конкретния случай.

Екипът на ЗИТА РУСЕ

Тел. 082 820 512

Факс 082 820 512

Моб.Тел. 0889 172 596

Email: sales@zita-ruse.com / headoffice@zita-ruse.com

www.zita-ruse.com

 


02.03.2017

Коментари1ElltouckyKC
(01.01.2019 в 20:44)
Viagra Tablets For Sale <a href=http://drugsir.com>canadian pharmacy cialis</a> Acheter Levitra Online But Venlafaxine Xr Canada Avis Propecia Generique Buy Xenical No Prescription Uk <a href=http://ac-hut.com>cialis generic</a> Acheter Du Clomid En Streaming Hair Loss Propecia Men Viagra Vancouver Amoxicilina Free Consultation <a href=http://hxdrugs.com>cialis without prescription</a> Keflex For Sinus Infection Cialis Quotidien 5 Mg

Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации