В количката имате 0 артикула на стойност 0.00 лв.преглед и поръчка
Нямате продукти, добавени в пазарската Ви количка

Терминология

Корпус - месинг

Тялото на електромагнитният вентил е изработено от месинг. Месинг е сплав съставена главно от мед (Cu) и цинк (Zn). Използваният от нас най-често месинг е със следния състав:

Свойства:

Плътност 8500 кг/м3
Съдържание на бисмут (Bi) 0 – 0,003%
Съдържание на желязо (Fe) 0 – 0,15%
Съдържание на силиций (Si) 0,2 – 0,4%
Съдържание на мед (Cu) 58 – 60%
Съдържание на арсен (As) 0 – 0,01%
Съдържание на калай (Sn) 0,7 – 1,1%
Съдържание на олово (Pb) 0 – 0,1%
Съдържание на антимон (Sb) 0 – 0,01%
Съдържание на фосфор (P) 0 – 0,01%
Съдържание на цинк (Zn) 38,2%

Корпус - неръждаема стомана

Тялото на електромагнитният вентил е произведено от неръждаема стомана. Неръждаемата стомана е стоманена сплав с минимално съдържание от 11,5% хром. Най-често използваната от нас неръждаема стомана за производство на телата на електромагнитните вентили е със следния състав:

Свойства:

Плътност 7850 кг/м3
Съдържание на силиций (Si) 0 – 1%
Съдържание на манган (Mn) 0 – 2%
Съдържание на никел (Ni) 8 – 10%
Съдържание на сяра (S) 0 – 0,03%
Съдържание на въглерод (C) 0 – 0,12%
Съдържание на фосфор (P) 0 – 0,045%
Съдържание на хром (Cr) 17 – 19%

Корпус - технически полимер

Тялото на електромагнитният вентил е изработено от технически полимер. Най-често използваният от нас технически полимер за производство на корпуси на електромагнитните вентили е полиамид напълнен с 30% стъклени влакна (РА 6).

Свойства:

Плътност 1,14 g/cm3
Водопоглъщане (във вода) 10%
Якост на огъване 130 MPa
Точка на топене +2180С
Коефициент на топлопроводимост 0,23 W/(K.m)
Точка на запалване UL 94/ HB
Повърхностно съпротивление 1013 W

Корпус - алуминий

Тялото е произведено от алуминиева сплав. Най-често използваната от нас алуминиева сплав за производство на корпуси на пневматични разпределители е със следния състав:

Свойства:

Коефициент KV Met 2
Коефициент X Mat 0,1
Плътност 2800 кг/м3
(Ti + Cr + Zr) 0,2%
Съдържание на алуминий (Al) 85,9%
Съдържание на желязо (Fe) 1,5%
Съдържание на силиций (Si) 3%
Съдържание на магнезий (Mg) 0,4 – 2%
Съдържание на манган (Mn) 0,3 – 1%
Съдържание на мед (Cu) 2 – 5%
Съдържание на никел (Ni) 0,2%
Съдържание на цинк (Zn) 1%

Условен диаметър (Dy)

Условен диаметър означава светлият отвор (в милиметри), през който ще протече флуида, когато преминава през електромагнитния вентил. Той трябва да бъде пряко съобразен с изискванията за дебита на инсталацията, където ще бъде монтиран вентилът. Същото се отнася и за пневматичните разпределители на ЗИТА.
За повече информация, прочетете статията „Как да подберем необходимия ни електромагнитен вентил ?" или изгледайте видео помагалото.

Присъединителни размери

Присъединителни размери са размерите на резбите на отворите, заработени в корпуса на електромагнитния вентил или пневматичен разпределител, чрез които устройството може да бъде присъединено към дадена инсталацията. Те отговарят за тръбно присъединяване, стандартна резба в съответствие с ISO 228/1 и ISO 7/1. Означават се в цолове (G), по значение отговарящи на метричната система в милиметри, както следва:

Цол    Милиметри

1/8     3,18

1/4     6,35

3/8     9,53

1/2     12,70

3/4     19,05

1        25,40

1 1/4  31,75

1 1/2  38,10

2        50,80

Работно налягане

Работно налягане е налягането в системата, където ще бъде монтиран електромагнитният вентил или пневматичният разпределител и което ще действа върху устройството. В областта на флуидите се допуска единицата за налягане да се обозначава с бар. За практически цели (без високи изисквания към точността) може да се приеме, че 1 бар приблизително съответства на 1 физическа атмосфера, която е равна на 101 325 Ра.
1 bar ≈ 1 atm.
1 атмосфера е приблизително равна на 10 метра воден стълб или ако имаме отворен съд с вода вдигнат на височина от земята 5 метра то налягането, което ще действа в тази отворена система ще е приблизително 0,5 атмосфери.
Паскал(Pa) е единица за налягане в SI /международна система от единици/.
1 MPa ~ 10 atm ~ 10 bar
Защо е важно минималното налягане в системата?
Вече казахме, че за нормалната работа на някои вентили е необходимо определено налягане. Това в най-общи линии е падът на налягане в системата, където ще бъде монтиран Вашият вентил и се бележи с ∆Р (делта Р). Той се определя от разликата в налягането на входа на инсталацията Р1 и налягането на изхода на инсталацията Р2.
ΔР = Р1 - Р2.
Ако Вашата система е отворена и на входа на вентила има налягане приблизително 4 Бара, а изхода на вентила е отворен към атмосферата, тогава налягането, което действа върху вентила е пак 4 Бара.
Ако разгледаме затворена система, в която на входа на вентила действа налягане 2 Бара, а на изхода 1,5 Бара тогава ∆Р е 0,5 Бара.

Директни/ Индиректни електромагнитни вентили

Това се определя от принципа им на затваряне. При директните не е необходимо налягане в системата и те могат да работят от 0 бара. При индиректните е необходимо определено налягане в системата. Това изискване за минимално налягане се дава в техническата документация на вентила и то е задължително условие за нормалното му функциониране.

За повече информация, изгледайте видео помагалото.

Работно напрежение

Работното напрежение е напрежението, на което ще работи електромагнитният вентил или пневматичният разпределител. То се подбира от клиента в зависимост от условията, мястото и изискванията на инсталацията. Нашите електромагнитни вентили или пневматични разпределители могат да работят на постоянен (DC) или променлив (AC) ток с честота 50Hz и напрежения от 12V, 24V, 48V, 110V, 220V. По поръчка те могат да бъдат произведени работещи при други напрежения или честота на променливия ток.

Пропускателна способност

Пропускателната способност или коефициент на пропускателната способност на електромагнитният вентил или пневматичният разпределител показва работния капацитет на вентила или разпределителя. Този коефициент определя потока флуид преминал през устройството при определен пад на налягане. Всички електромагнитни вентили или пневматични разпределители, произведени от ЗИТА, имат определен Kv, изчислен по експериментален начин в лабораторни условия, чрез протичане на вода за вентилите и въздух за разпределителите, за един час при пад на налягане през устройството - 1 Бар. 

където Q е обемът на потока флуид, който ще премине през вентила, а ∆Р е падът на налягане през вентила. По същата формула, представена в различни варианти, може да се определи всяка от трите стойности, като знаем другите две:

Нормално затворен (НЗ) или нормално отворен (НО)

Нормално затворен (НЗ) или нормално отворен (НО) тип електромагнитен вентил означава работното положение на вентила при отсъствие на електрически сигнал. Това се определя от изискванията на инсталацията, където ще бъде монтиран той. За повече информация по темата прочетете статията „Как да подберем необходимия ни електромагнитен вентил?" или изгледайте видео помагалото.
При пневматичните разпределители определението нормално затворен (НЗ) или нормално отворен (НО), може да се използва само при 3/2 пътният разпределител с едно управление. Това е така, заради спецификата на тяхната работа.

2/2; 3/2; 5/2 Пътни

Това са означенията за броя отвори и броя положения на електромагнитните вентили или пневматични разпределители.
При електромагнитните вентили броя на отворите могат да бъдат 2 или 3, а броят положения винаги са 2 – затворен или отворен. В първия случай, когато отворите са два, това означава, че единият отвор е вход на вентила, а другият изход на вентила. В първо положение „затворен" входът на вентила е затворен и не позволява протичането на флуид. Във второто положение „отворен" - след подаването на електрически сигнал входът се отваря и флуидът протича през вентила към изхода. Това е, когато електромагнитният вентил е нормално затворен (НЗ). Схема 1:
При нормално отворения (НО) вентил, когато не е подаден електрически сигнал, входът е отворен и пропуска флуид към изхода (първо положение). Когато се подаде електрически сигнал, входът се затваря и спира протичането на флуид (второ положение).

схема 1

При 3/2 пътните вентили броят отвори са три – един вход и два изхода - единият свободен към атмосферата; вторият свързан към инсталацията. Броят положения пак са две – затворен и отворен.
Когато входът е затворен (положение 1, при отсъствие на електрически сигнал), двата изхода са свързани и системата след входа на вентила е отворена към атмосферата. Когато входът се отвори (положение 2, след подаване на електрически сигнал), изходът към атмосферата се затваря и вентилът пропуска флуид от входа към изхода, свързан с инсталацията. Това се случва при 3/2 пътен вентил, нормално затворен (НЗ). При нормално отворения (НО), след подаване на електрически сигнал, входът се затваря и системата може да бъде разтоварена от налягане.

При пневматичните разпределители броят отвори могат да бъдат 3 или 5, а броят позиции - 2. При тях и особено при разпределителите с две управления, тези две позиции трудно могат да бъдат определени, като отворен или затворен, както беше при електромагнитните вентили. Това е така, заради тяхната специфика на работа.
При 3/2 пътния разпределител с едно управление, принципът на работа е идентичен, както при 3/2 пътните електромагнитни вентили.
При 5/2 пътните пневматични разпределители отворите са 5, а позициите 2. Посредством отворите (бележещи се с буквите A; B; S; P и R) се разпределя протичането на флуид в една или друга посока, чрез управляване на буталото от електрическия сигнал.

схема 2 

В този случай отвор Р е вход на флуида, отвори S и R са свободни към атмосферата, а отвори А и В са присъединени към работната инсталация. При отсъствие на електрически сигнал входът Р пропуска флуид към отвор В, а отвор А е отворен към атмосферата. При подаване на електрически сигнал буталото на разпределителя се премества, отваря отвор В към атмосферата, а входът Р подава флуид към отвор А.

Брой управления

Броят управления се отнася за пневматичните разпределители. Те могат да бъдат с едно или с две управления в зависимост от изискванията на инсталацията.
При разпределителите с едно управление след подаване на електрически сигнал буталото се премества в позиция 2. При преустановяване на сигнала - буталото се връща в позиция 1.
При разпределителите с две управления положението на буталото може да бъде преместено само чрез подаване на електрически сигнал.

Работен флуид

Работен флуид означава флуидът, който ще преминава през електромагнитния вентил или пневматичен разпределител.

При електромагнитните вентили работен флуид може да бъдат, както газове, така и течности с определен вискозитет и химичен състав. Флуидът е в пряк контакт с тялото, управлението, вътрешните работни детайли, но особено влияе върху мембраната на електромагнитния вентил. Тъй като тя може да бъде изработена от различни видове каучуци или силикони, трябва да се подбере правилният материал, най-добре взаимодействащ с работния флуид. Това е особено важно, тъй като мембраната осъществява фактическото затваряне притока на флуид. Тя трябва да запази, както габаритните си размери, така и еластичните си свойства. От това зависи надеждността на вентила и неговата продължителност на работа. В Таблицата 1 може да се ориентирате как се отнасят различните видове материали за изработка на мембрани и уплътнения за вентили, към различните флуиди. Това са резултати от опита на фирма ЗИТА, натрупан в годините при изработката и изпитването на различните материали.

 Таблица 1 - Материали за уплътнения на електромагнитни вентили в зависимост от флуида

При пневматичните разпределители за работен флуид може да се приема само въздух, отговарящ на определени условия. Пневматичната захранваща мрежа трябва да бъде снабдена с блокове за прочистване и омасляване на въздуха, който трябва да отговаря на условията:
- Маслени пари в количество не повече от 16 mg/m3
- Допускат се твърди тела с размери не по-големи от 80µm в количество не повече от 4 mg/m3
- Допускат се само следи от пари на киселини и основи.

Вискозитет на работния флуид

Вискозитет на работния флуид условно приемаме като „гъстота" на флуида. Това характеризира съпротивлението на флуидите при движение, което се обуславя от вътрешното триене и сцепление. Има динамичен и кинематичен вискозитет. В международната система от единици SI за измерване на кинематичен вискозитет е м2/секунда. В практиката единица за измерване на условен вискозитет се приема градус Енглер (0E) или единицата Стокс (ст). Чрез вискозиметър на Енглер се изчислява съотношението от времето за изтичане на определен обем флуид при дадена температура към времето за изтичане на същото количество вода при 200С от същия апарат.

Електромагнитните вентили на ЗИТА могат да работят с флуиди с вискозитет до 30Е.

В системата CGS - см2/секунда в Сантистокс (сСт)
В системата SI - м2/секунда в градус Енглер (0E)
1 стокс (ст) = 100 сантистокса (сСт)
1ст/104 = 1м2/секунда
100E = 1сСт = 1 х 10-2ст
Пример: Вода – Вискозитет 1,011сСт

Степен на защита IP

Степените на защита на електротехнически изделия се означават съгласно международния стандарт IEC60529. IP кодът (International Protection Rating ), съдържащ символите IP последвани от две цифри класифицира степента на защита на определени електрически изделия от проникване на твърди тела (включително и части на човешкото тяло като ръце и пръсти ), прах и вода.
Първата цифра означава степента на защита на персонала от допир с намиращите се под напрежение части или приближаването до тях и от допир с движещи се части, разположени вътре в обвивката, а също така степента на защита на изделията от проникване вътре в тях на чужди твърди тела.
Степените на защита, определени с първата цифра на означението, трябва да съответстват на:

IP - Първа цифра
 

0

Няма специална защита

1

Защитен от твърди предмети до 50мм, също така срещу случайно докосване с ръка

2

Защитен от твърди предмети до 12 мм, също така и от случайно докосване от човешки пръсти

3

Защитен от твърди предмети над 2,5мм (инструменти и кабели)

4

Защитен от твърди предмети над 1мм (инструменти, кабели и малки кабели).

5

Ограничена защита от проникване на прах.

6

Напълно защитен от проникване на прах

Втората цифра означава степента на защита на изделията от проникване на вода. Степените на защита, определени с втората цифра на означението, трябва да съответстват на:

0

Няма защита

1

Защитен от вертикално падащи капки вода

2

Защита от пръскане на вода до 15o

3

Защитен от директно впръскване на вода до ъгъл 60o

4

Защитен от впръскване на вода, възможно е ограничено проникване

5

Защитен от струи вода с ниско налягане във всички посоки - ограничено проникване

6

Защитен от времено наводняване, пример корабни палуби

7

Защитен от потапяне между 15 см. и 1 м.

8

Защитен от дълги периоди на потапяне под налягане

Фирмен стандарт

Фирменият стандарт регламентира и определя показателите, по които се окачествяват произвежданите продукти и тяхната техническа характеристика. Той е строго индивидуален за всеки производител и отговаря на специфичните изисквания за отделните производства и сферите на приложение на произвежданите продукти.

Фирмен стандарт